Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU. Vi bryr oss om dig som besökare och mottagare av våra nyhetsbrev, det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. Vi delar aldrig de uppgifter du lämnat till oss till andra. Läs gärna vår hur vi hanterar din uppgifter nedan, samt vilka rättigheter du har och hur du utövar dem.

Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta oss på info@kreativum.se.

Information till prenumeranter på våra nyhetsbrev och besökare
Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant eller bokar ett besök. Detta görs för att kunna leverera det du beställt, fakturera och skicka ut nyhetsbrev med information.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund
Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna leverera det du köpt, fakturera, skicka information samt förbättra vår kundservice. Behandlingen grundas på det avtal och de ömsesidigt rättsliga förpliktelser som uppstår till exempel vid beställning. Vi skickar nyhetsbrev/informationsmaterial till dig.

Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss och kontaktar oss exempelvis via epost eller telefon. Kreativum använder inte cookies på hemsidan.

Överföring av uppgifter
Dina uppgifter kommer aldrig att användas till något annat än det som informerats om utan ditt samtycke. De kommer aldrig säljas till annan part. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag.

Lagring och gallring
Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att:
– När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke
– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
– Begära att bli raderad.

Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Registerutdrag
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas. Begäran om registerutdrag görs genom att kontakta oss på info@kreativum.se eller vår postadress Kreativum i Blekinge AB, Strömmavägen 28, 374 32 Karlshamn.

Säkerhet
Kreativum vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

Kreativum i Blekinge AB (556545-4989), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter och tar ansvar för att denna behandling sker enligt gällande lagstiftning.


Integritetspolicy för Kreapp

Senast ändrad 2019-05-24

Denna integritetspolicy avser appen Kreapp utvecklad av Kreativum i Blekinge AB. Den beskriver hur vi hanterar eventuella personuppgifter när du använder vår app.

Personuppgiftsansvarig

Kreativum i Blekinge AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling nås på mathias.roos@kreativum.se

  1. Insamling av information

All information som används har en koppling till tillhandahållandet av tjänsten och dess funktioner, som alla syftar till att ge en bra science center-upplevelse.

Vi använder enbart information för att tjänsten ska fungera så bra som möjligt för dig, detta gäller din IP-adress samt det användarnamn som du anger. Appen använder din kamera, detta för att själva AR-funktionen ska fungera.

  1. Användning av information

All data hanteras i enighet med den gällande Dataskyddsförordningen (2016/679). All data hanteras på ett informationssäkert sätt.

  1. Lagring

Vi lagrar inga personuppgifter.

  1. Säkerhet

Vi är de enda som använder oss av informationen som hanteras via Kreapp. Eventuell personligt identifierbar information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till någon annan organisation, i något syfte, utan ditt samtycke.

  1. Utlämnande till tredje part

Vi lämnar inte ut uppgifter till något annat land eller till någon annan aktör eller organisation, som inte har med tjänsten att göra. Detta med undantag för om vi är skyldiga att göra det, av lag eller myndighetsbeslut, vid exempelvis en brottsutredning.

  1. Samtycke

När du laddar ned Kreapp, samtycker du med denna policy.

  1. Ändringar

Kreativum i Blekinge AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.

  1. Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätt att invända mot behandlingen på grund av dina personliga omständigheter. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta mathias.roos@kreativum.se.

  1. Klagomål

Om du har synpunkter på vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till mathias.roos@kreativum.se.

Translate »